Świadczone usługi dla spółek

W ramach naszej przyszłej współpracy proponujemy Państwu zryczałtowaną usługę związaną z obsługą prawną przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz zakładów budżetowych i gmin.

Obsługa prawna spółek

W ramach obsługi prawnej wchodzą usługi, które zostały stworzone z myślą o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółkach prawa handlowego, spółdzielniach mieszkaniowych, zarządców wspólnot mieszkaniowych, zakładów budżetowych oraz gmin tj. dla podmiotów, które cenią sobie bezpieczeństwo prawne.

Przedstawione poniżej usługi świadczone są drogą TELEFONICZNĄ oraz INTERNETOWĄ – jednakże bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych oraz poprzez BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ W SIEDZIBIE KLIENTA – ilość wizyt dostosowana jest do potrzeb klienta.

W ramach prowadzonej obsługi klienci otrzymują KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ obejmującą:

PORADY PRAWNE DLA FIRM
... z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, zamówień publicznych, prawa administracyjnego – w tym prawa budowlanego, prawa spółdzielczego i innych – bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych.

SPORZĄDZANIE PISM
... urzędowych, pozwów, wniosków do KRS, umów, opinii prawnych, regulaminów i statutów – bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych.

ZASTĘPSTWO PROCESOWE
... reprezentacja zarówno w charakterze powoda jak i pozwanego przed sądami I i II instancji, bez pobierania dodatkowych opłat za zastępstwo oraz za dojazd do sądów – bez względu na ilość zleconych spraw.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
... bez pobierania prowizji za zwindykowane należności, bez ograniczeń co do ilości zleconych spraw oraz wartości przedmiotu sporu.

POMOC W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA
... pomagamy uzyskać odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych, osobowych i majątkowych.

POMOC W ROZPOZNAWANIU ROSZCZEŃ
... kierowanych przez konsumentów, kontrahentów oraz byłych pracowników - pomagamy ocenić zasadność roszczeń określonego konsumenta, kontrahenta bądź pracownika, określamy ryzyko negatywnego rozpoznania reklamacji bądź żądań pracownika oraz wskazujemy najwłaściwszą drogę postępowania w danej sprawie.

ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ PRAWNYCH
... dla pracowników z określonej dziedziny prawa - usługa ta ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności pracowników Klienta w określonych dziedzinach prawa. Na zlecenie Klienta Kancelaria przeprowadza w siedzibie Klienta szkolenia pracowników.

ZAKŁADANIE I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK, STOWARZYSZEŃ ORAZ FUNDACJI
Usługa ta polega na kompleksowym przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do założenia, przekształcenia lub likwidacji spółki, stowarzyszenia oraz fundacji w tym również umówienie notariusza z którym kancelaria współpracuje. Niniejsza usługa obejmuje następujące czynności: doradztwo prawne, sporządzenie umowy spółki, statutu, przygotowanie dokumentacji sądowej, złożenie wymaganych dokumentów do sądu

PRAWNIK NA WYŁĄCZNOŚĆ
... prawnik jest do wyłącznej dyspozycji klienta (przypisany do firmy), wszystkie zlecone sprawy realizowane są poza kolejnością.

PIECZĘĆ WINDYKACYJNA
Dość częstą praktyką obecnie jest świadome odwlekanie zapłaty przez odbiorcę, gdyż przekonany jest on o tym, że jego dostawca mając na celu utrzymywanie za wszelką cenę dobrych stosunków handlowych, nie podejmie żadnych kroków w tym względzie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest kredytowanie odbiorcy przez dostawcę w okresie dłuższym niż planowane (ponad termin wyznaczony na fakturze), a tym samym powstawanie zatorów, mogących w znaczący sposób wpłynąć na funkcjonowanie firmy dostawcy. Jednym ze skutecznych i tanich środków zapobiegających takim działaniom jest „Pieczęć dyscyplinująca”, służąca do stemplowania wystawianych monitów i faktur. Pieczęć zaprojektowano tak, aby nie uszła uwadze płatnika, jej forma, kolor czcionki oraz treść mają w jednoznaczny sposób poinformować płatnika, że w przypadku nie dotrzymania terminu płatności Kancelaria automatycznie podejmie zdecydowane działania windykacyjne w celu odzyskania należności.

InfoMonitor - Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
Usługa ta polega na wpisaniu nierzetelnych dłużników do Biura Informacji Gospodarczej – „BIG” -prowadzonej przez InfoMonitor . Biuro to zostało stworzone przy współudziale Związku Banków Polskich przez co współdziała z Biurem Informacji Kredytowej – BIK oraz Rejestrem Bankowym. Wpisanie dłużnika do powyższej bazy powoduje skuteczne utrudnienia w codziennym obrocie gospodarczym dłużnika poprzez min. możliwość zablokowania uzyskania wszelkich kredytów bankowych, które spróbuje uzyskać dłużnik albowiem Banki zobowiązane są do korzystania z ww. baz danych.

BEZPOŚREDNIA STAŁA WIZYTA W SIEDZIBIE KLIENTA
... dowolna ilość wg potrzeb klienta.


Umowa współpracy zawierana jest na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia, dlatego też każdego Klienta traktujemy indywidualnie i z najwyższą starannością dbamy o jego interesy.

Usługi dodatkowe dla firm

Spółka prawnicza PELTZ specjalizuje się także w sprawach nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą wśród nich wyróżnia się w szczególności:

PROWADZENIE SPRAW ROZWODOWYCH

PROWADZENIE SPRAW ALIMENTACYJNYCH

PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z PODZIAŁEM MAJĄTKU

PROWADZENIE SPRAW SPADKOWYCH

Ze względu na specyfikę w/w spraw zalecamy bezpośredni kontakt z przedstawicielami Kancelarii celem ustalenia warunków prowadzenia danej sprawy.

Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami

Kancelaria prowadzi również usługi w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Usługi te świadczone są przez osoby posiadające licencję zawodową pośrednika i zarządcy nieruchomościami.

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
... zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, wspólnot, spółdzielni, itd.

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
... sprzedaż nieruchomości

Ze względu na specyfikę w/w spraw zalecamy bezpośredni kontakt z przedstawicielami Kancelarii celem ustalenia warunków prowadzenia danej sprawy.


Dlaczego warto korzystać z prawnej obsługi spółek?

Dzięki naszemu doświadczeniu Państwa firma mogą optymalnie rozwijać się i rozszerzać swoje horyzonty. Nasza wiedza i solidność pozwalają na szybsze i łatwiejsze zawieranie nowych umów, zrozumienie wielu kruczków oraz artykułów prawnych. Pomagamy na każdym etapie prowadzenia działaności, dlatego też każda firma korzystająca z naszej pomocy, może ominąć potencjalne przeszkody na swojej drodze.

Uwaga: Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego